Section outline

 • Pro nadšence
  Pár zajímavých tutoriálů

  Jak napsat aplikaci, která pošle UDP paket na IP adresu.
  Jak napsat aplikaci, která stáhne file z Internetu.

  Top Security Risks - odkaz na organizaci SANS zabývající se bezpečností (sítí, programů, atd.) - na prvním místě tohoto seznamu je SQL injection - více se o této problematice a řešení této bezpečnostní díry dozvíte v kapitole DB.
 • I/O operace a datové proudy.
  Třída FileStream.
  Binary reader, Binary writer.
  Text reader, Text writer.
  Memory stream.
  Třída File.
 • OOP
  Co je to objektově orientované programování.
  UML
  Výhody OOP.
  Tvorba objektů, konstruktory, destruktory, properties a metody.
  Specifikátory přístupu (public, private, protected).
  Static a non-static metody.
  Vytváření instancí objektů.
  Step by Step Demo aplikace.
  Dědění objektů.
  Virtuální metody (virtual - override, new).
  Úkoly.


 • Práce s kolekcemi v C#
  Co jsou to kolekce ?
  Druhy kolekcí. (ArrayList, Queue, HashTable, ...)
  Praktické využití kolekcí v OOP.
  Step by Step aplikace na typ kolekce ArrayList.
  Plnění, třídění a procházení kolekcí.

  Řešené příklady:
  Array List Demo - ukázka použití kolekce typu ArrayList
  Shopping Basket - aplikace shopping basket - ukázka použití kolekce a objektů, které využívají systém dědění objektů z předchozí kapitoly
  ListArr_TaskApp_1 - řešený příklad z úkolů prezentace

  collections
 • Základy grafiky
  Knihovna System.Drawing.
  Point, Line, Rectangle, Color, Brush, Pen, Curve.
  Parametrické vyjádření geometrických útvarů a jeho využití.

  Řešené příklady:
  MyGraphic_Draw_Basics - ukázka základní práce s grafickými strukturami
  GraphicsApp_Moveable_Line - ukázka objektově orientované aplikace - pohyblivého grafického objektu
  Graphic_Editor - jednoduchý grafický editor
 • Express SQL Server
  slouží pouze jako příprava na téma programování DB aplikací v ADO.NET a vyžaduje znalost předmětu DB (Co je to DB, tvorba tabulek, relace, SQL, uložené procedury, constrains)
  Představení DB serveru
  Základy práce se serverem
  Import testovací DB
  Spouštění SQL dotazů
  Uložené procedury
 • Databáze v C#
  Trocha historie DAO, ADO, ADO.NET
  ADO .NET
  Připojené a odpojené aplikace
  - pojmy, objekty, výhody, nevýhody

  Online scénář:

  objekt Connection - Connection string (připojení DB, tvorba, umístění,..)
  objekt Command - properties, methods, vytvoření, vykonání
  objekt DataReader - metoda read, ostatní metody a properties
  SQL injection
  - řešení parametrů SQL dotazů jako metoda ochrany proti nežádoucímu vstupu uživatelů
  Executing Non Query
  - provádění příkazů, které nevracejí záznamy, uložené procedury
  Transakce -
  vysvětlení pojmu

  Offline scénář:
  objekt DataSet - vytvoření a manuální naplnění DataSetu v programovém kódu
  -
  tvorba tabulek, relací, constrains
  - vypsání obsahu DataSetu (tabulky) pomocí kolekcí Rows, Columns
  objekt DataAdapter - funkce a využití DataAdapteru k plnění DataSetu

  Řešené příklady:
  Connection_Demo_01
  - jednoduchá aplikace ukazující 4 různé způsoby otevření spojení na DB
  Connection_ConfigFile_Demo_02 - jednoduchá aplikace ukazující způsob připojení k DB prostřednictvím XML konfiguračního souboru aplikace, jsou tu zakomentovány kódy i použití statistik připojení a ochrany proti nežádoucímu zadání jiných hodnot (Connection string injection) - user name a password v přihlašovacím dialogu prostřednictvím objektu sqlClientPermission
  ExecuteScalar_Demo_03 - jednoduchá aplikace ukazující použití objektu Command a metody ExecuteScalar
  FormApp_ExecuteReader_Demo_04 - jednoduchá aplikace ukazující použití objektu Command a metody ExecuteReader, která provede dotaz SQL na výběr dat z DB a vypsání výsledků této metody (objekt DataReader) do prvku RichTextBox formuláře
  FormApp_Command_Parametry_Demo_05 - jednoduchá aplikace podobná předchozí, která k sestavení SQL dotazu používá kolekci Parameters objektu Command
  FormApp_ExecuteNonQuery_Demo_06 - jednoduchá aplikace ukazující použití objektu Command a metody ExecuteNonQuery, ukázkové řešení úkolu 3 prezentace DB-Command.
  Stored_Procedure_Demo_07 - jednoduchá aplikace řeší vložení záznamu do DB prostřednictvím uložené procedury SQL serveru, (využití app.config, designeru objektu Command.Parameters), kód uložené procedury v souboru CreateProduct.sql (výsledek Step by Step aplikace z prezentace DB-Command)
  TransactionDemo_08 - jednoduchá aplikace ukazující použití a práce s lokálními transakcemi (řešení Step by Step aplikace z prezentace)
  DataSet_Demo_09
  - řešení Step by Step aplikace z prezentace DB-Dataset, demonstrace použití a tvorby Datasetu
  CODE_DATASET_TEMPLATE_DEMO.TXT - textový soubor jako součást zadání úkolu prezentace DB-Dataset (předpřipravený kód aplikace)

 • COM. Component object model.
  Co je to a jaký je smysl využití této technologie.
  Object interface.
  Proč u objektů používat interface ?
  Práce s objektovým modelem jiné aplikace.

  Ukázka spouštění programu balíku MS Office z prostředí C#.
  Jednoduchá Step by step aplikace na demonstraci dané problematiky.

  Řešené příklady:
  COM_interface_Demo - jednoduchá aplikace ukazuje jednu z největších výhod použití interface
  COM_CreateDLL_Demo - řešení Step by Step aplikace z prezentace aplikace ukazuje jak vytvořit vlastní DLL knihovnu obsahující jeden objekt i jeho interface a tuto DLL knihovnu využít v jiné aplikaci - komprimovaný soubor tak obsahuje dva projekty
  COM_running_MSWord_from_CSharp - jednoduchá aplikace ukazuje jak z aplikace v C# zavolat metody knihovny MSWord, otevřít dokument wordu, zapsat do něho text a změny uložit
 • Závěrečný projekt DB aplikace s využitím všech naučených programovacích technik

  odevzdání 2.3.2022 do 7:00 AM nebo N !!!!!!!!

 • UML. Unified modelling language.
  Co je to a jaký je smysl využití této technologie při návrhu OOP aplikací.
  UML diagramy.

  Vazby mezi objekty.
  (realizace, asociace, agregace, kompozice)
  Step by Step vytvoření modelu.
  Ukázka UML v bezplatném UML editoru ARGO.

 • Typové maturitní příklady.

  2012:
  1. první typový příklad bude vytvoření objektu(ů) s přesně definovaným rozhraním (get, set, atributy přístupu)
  Vytvoření kolekce z instancí této třídy a "nějaká činnost" těchto objektů.

  2. druhý typový příklad bude vytvoření DB aplikace, která bude typu online - bude načítat data z DB a provádět změny dat v DB podle popsaných pravidel. DB bude vytvořena.


  TODO: 3. třetím typovým příkladem je opakování práce s dvourozměrnými poli tzn. práce s maticí. Matice ale (na rozdíl od druhého ročníku) bude definována jako objekt.

  4. čtvrtým typovým příkladem je vytvoření několika objektů s jednotným rozhraním. Vytvoříte pak kolekci různých objektů a přes metody rozhraní budete s těmito objekty pracovat.

  5. pátým typovým příkladem je
  ukázkový příklad pro dotazování DB Northwind - příklad je pouze demo práce s objekty Connection, Command, Reader. Neodpovídá strukturou profesionálně vytvořenému programu - (neodděluje striktně UI od DB vrstvy, není ošetřeno nahrazení apostrofů v názvech DB, Connection string je uvnitř prg. kódu, ...)

  Pozn.:
  Zadání typových příkladů najdete pod příslušným číslem níže, zadání je pouze ilustrační - v každém příkladu dodržte zásady prg - ošetření proti chybám, pojmenování proměnných, přehlednost kódu, popisy a komentáře atd. V zadání se mohou objevit chyby - slouží pouze jako námět, užijte vlastní invenci pro doladění detailů aplikací: